“Alles heeft waarde”. Vanuit deze overtuiging geven wij vorm aan onze organisatie. Kwaliteit is daarbij van doorslaggevend belang. We waarborgen deze kwaliteit door de volgende certificaten:

WEEELABEX-certificering

Virol B.V. is gecertificeerd voor de demontage van klein huishoudelijke apparaten, specifiek het demonteren van ICT materialen in diverse stromen en voor de groot huishoudelijke apparaten, specifiek het demonteren van CV-ketels.

WEEELABEX-certificering Virol klein huishoudelijke apparaten

 

WEEELABEX-certificering Virol groot huishoudelijke apparaten

MVO Prestatieladder

Wat is de impact van ons handelen op de maatschappij? Tijdens het uitvoeren van onze activiteiten vragen we ons dit af en proberen hierbij een voortdurende balans te vinden tussen het menselijk welzijn (People), ecologische randvoorwaarden (Planet) en de economische effecten (Profit). Om eventuele negatieve effecten te voorkomen en te beperken, worden er in alle lagen van ons bedrijf acties uitgevoerd om dit balans te vinden. We willen deze acties en de resultaten daarvan aantoonbaar maken voor al onze stakeholders. De MVO prestatieladder is het instrument dat ons daarbij helpt. Wij zijn gecertificeerd op niveau drie van de MVO Prestatieladder.

Een groot verschil met diverse andere normen is dat de MVO Prestatieladder niet wordt geëist door externe partijen, het initiatief om aantoonbaar Maatschappelijk verantwoord te ondernemen komt uit onszelf!

Download hier ons MVO certificaat

ISO 9001

De ISO 9001 norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie.

Met ISO 9001 zekeren we de volgende zaken:

 • Weten wat klanten van ons verwachten en eisen;
 • Voldoende middelen ter beschikking stellen om aan deze eisen te kunnen voldoen;
 • Diensten of producten op de afgesproken wijze leveren;
 • Continue controleren of er inderdaad aan de eisen is voldaan en waar nodig verbeteringen doorvoeren.

ISO 9001 is een managementsysteem dat door veel organisaties is geïmplementeerd en legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Het certificaat wordt uitgegeven voor een periode van 3 jaar en wordt jaarlijks tussentijds getoetst.

Download hier ons ISO 9001 certificaat

ISO 14001

Binnen onze organisatie hebben we een milieumanagementsysteem. Dit is belangrijk omdat we de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van onze activiteiten. We proberen eventuele negatieve milieueffecten van onze activiteiten te voorkomen en te beheersen. Dit managementsysteem is hiervoor een belangrijk hulpmiddel en is gebaseerd op de eisen uit de ISO 14001 norm. Het richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het milieumanagementsysteem besteden wij structureel aandacht aan milieu in onze bedrijfsvoering.

Bij ISO 14001 staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s.
 • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie.

Om dit te bereiken hebben we een milieubeleid vastgesteld met vastgelegde doelstellingen. Deze worden minimaal een keer per jaar geëvalueerd. Tussentijds worden er natuurlijk wel audits, inspecties en controles uitgevoerd om te kijken of we nog aan de eisen voldoen en of er nog verbeteringen mogelijk zijn. ISO 14001 is 3 jaren geldig met een jaarlijkse controle audit door een externe partij.

Download hier ons ISO 14001 certificaat

Erkenningsregeling OPK

De Erkenningsregeling Oud Papier en Karton (OPK) is een certificeringssysteem dat een bepaalde kwaliteit in de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden waarborgt. Het is een keurmerk dat specifiek is gericht op de branche “Oud Papier en Karton”. Het is vergelijkbaar met de ISO normen. Door deze regeling is de kwaliteitslat voor de oud-papierindustrie een stuk hoger komen te liggen. Ook zorgt de erkenningsregeling voor een helder toelatingscriterium voor de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN).

PRN is de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton. Dit systeem bestaat sinds 1998 en is vastgelegd in het Papiervezelconvenant met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel is de inzameling en het hergebruik van oud papier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren.

Download hier ons OPK certificaat

MRF Keurmerk

De Erkenningsregeling MRF-Keurmerk (van Metaal Recycling Federatie) beschrijft eisen voor een praktisch en branchespecifiek kwaliteitszorgsysteem. De zorg voor veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu is nadrukkelijk in deze regeling geborgd. In de regeling zijn onder andere eisen opgenomen over het voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, de kwaliteit van de administratieve organisatie en de gebruikte bedrijfsmiddelen. Virol Metaal BV is gecertificeerd volgens deze regeling.

De MRF Keurmerk heeft een aantal voordelen:

 • We tonen aan dat we voldoen aan eisen van diverse gemeente- en overheidsinstellingen ten aanzien van een adequate, efficiënte en milieuvriendelijke be- of verwerking van de voor recycling geschikte metalen wordt voldaan;
 • Het toont de professionalisering aan van de branche waarin wij ons bewegen;
 • Het verhoogt de geloofwaardigheid van afnemers en leveranciers in ons bedrijf;
 • Het onderscheidt ons van concurrenten binnen de branche, die het keurmerk niet bezitten;
 • Het geeft een positief signaal af aan handhavers, onze activiteiten zijn objectief in orde is bevonden.

Jaarlijks worden we door een externe partij getoetst of we nog aan de eisen uit de regeling voldoen.

Download hier ons MRF certificaat

Reisswolf: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, CA+ en NAID

Reisswolf, onderdeel van de Virol Groep, is gecertificeerd volgens ’s werelds strengste norm op het gebied van vernietiging van archief en data. Onze ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, CA+ en NAID certificering waarborgt dit.

Download hier ons ISO 9001 certificaat

 

Download hier ons ISO 14001 certificaat

 

Download hier ons ISO 27001 certificaat

CA+

Geen organisatie kan het zich permitteren dat informatie – soms letterlijk – op straat komt te liggen. Informatie in onbevoegde handen kan veel geld kosten en schaadt de reputatie van onze klanten. Vertrouwelijke gegevens dienen dan ook vernietigd te worden door betrouwbare specialisten. Wij zijn die betrouwbare specialist en tonen dit aan d.m.v. ons CA+ certificaat.

Met onze door de Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging (CA+) voorgeschreven voorzieningen en veiligheidsprocedures zorgen wij ervoor dat het aangeboden vertrouwelijk materiaal tot en met de vernietiging in veilige handen is. Hierdoor waarborgen we een efficiënt en sluitend vernietigingsproces. Belangrijke onderdelen tijdens dit proces zijn de inzameling en transport, beveiliging, vernietiging en het personeel.

Jaarlijks wordt door een externe instantie getoetst of onze werkwijze nog voldoet aan de eisen en richtlijnen van de CA+, het certificaat is hierbij 3 jaren geldig.

Download hier ons CA+ certificaat

NAID

De NAID (National Assocation for Information Destruction) is de internationale branchevereniging voor bedrijven die zijn gespecialiseerd in archief- en datavernietiging.

Reisswolf laat via het  NAID certificeringsprogramma een aanvullende certificatieaudit uitvoeren voor haar processen. Het NAID Certification Program heeft normen vastgesteld voor een veilige vernietiging van archieven, data en andere informatiedragers.

Onderwerpen die tijdens de toetsing worden beoordeeld:

 • operationele veiligheid;
 • de werving en selectie van medewerkers;
 • screening van medewerkers;
 • het vernietigingsproces zelf;
 • een verantwoorde verwijdering van vernietigd materiaal;
 • verzekering.

Het afgegeven certificaat heeft een geldigheid van 1 jaar.

Download hier ons NAID certificaat