Download hier onze algemene voorwaarden in het Nederlands.

Download hier onze algemene voorwaarden in het Duits.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lumaro Beheer B.V., Virol B.V., Virol E-waste B.V. en Virol Metaal B.V.  (Januari 2018)

Inhoudsopgave

 ALGEMEEN

 

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
 5. Betaling
 6. Levering, levertermijn en risico-overgang
 7. Reclame
 8. Overmacht
 9. Aansprakelijkheid
 10. Eigendomsvoorbehoud
 11. Intellectuele en industriële eigendom
 12. Opschorting en ontbinding
 13. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. DIENSTEN/UITVOERING VAN OPDRACHTEN

 

 1. Uitvoering Activiteiten, leveringscondities Virol
 2. Leveringscondities Opdrachtgever, risico-overgang
 3. Exclusiviteit, duur, verlenging en opzegging/beëindiging van de Overeenkomst

 

 1. VERHUUR/TERBESCHIKKINGSTELLING

 

 1. Eigendom, eigendomsvoorbehoud
 2. Aflevering en risico-overgang
 3. Verplichtingen Opdrachtgever, gebruik Containers
 4. Onderhoud, schade en diefstal
 5. Einde verhuur/terbeschikkingstelling

 

 1. ALGEMEEN

 

 1. Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Activiteiten: alle dienstverlening, in- of verkoop en verhuur, aanneming van werk, transport, montage, onderhoud, ontwerpen en advisering door Virol, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht voor een Opdrachtgever.

 

Afvalmateriaal: al het door de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst aan te bieden afval, zoals – maar daartoe niet beperkt – papier, metalen en/of elektronische apparaten.

 

Containers: containers, installaties en/of alle andere middelen c.q. goederen die door Virol aan de Opdrachtgever worden verhuurd c.q. ter beschikking worden gesteld (o.a. voor de inzameling van Afvalmateriaal).

 

Goederen; alle goederen (waaronder metalen), hoe ook genaamd of aangeduid, die door Virol o.g.v. een Overeenkomst aan een Opdrachtgever dienen te worden geleverd.

 

Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van Virol.

 

Overeenkomst: de overeenkomst betreffende Activiteiten tussen Virol en een Opdrachtgever.

 

Partij/Partijen: Virol en/of de Opdrachtgever.

 

Virol: Lumaro Beheer B.V., Virol B.V., Virol Metaal B.V., Virol E-waste B.V en/of een aan één van deze partijen gelieerde vennootschap, zulks individueel en/of gezamenlijk.

 

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Virol een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.

 

 1. Toepasselijkheid

 

 • Op alle aanbiedingen en/of offertes en op alle Overeenkomsten betreffende Activiteiten van Virol, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de onderhavige Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en Activiteiten met/van Virol.

 

 • Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere (van de Algemene Voorwaarden van Virol afwijkende) bedingen worden door Virol uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de directie van Virol zijn aanvaard.

 

 • Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Algemene Voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

 

 • De Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Virol voor (de uitvoering van) haar Activiteiten worden ingeschakeld.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

 

 • Alle aanbiedingen (daaronder o.a. begrepen offertes, prijsopgaven, folders, drukwerken, adviezen en/of andersoortige documentatie) van Virol zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen van Virol mogen zonder toestemming van Virol niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 • Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van Virol. Personeel van Virol dat is belast met het vervoer van goederen is nimmer bevoegd om namens Virol wijzigingen, danwel aanvullingen op de Overeenkomst met de Opdrachtgever over een te komen.

 

 • Overeenkomsten kunnen voorts tot stand komen doordat Virol zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Opdrachtgever gegeven opdracht (op afroep). Alsdan draagt de Opdrachtgever steeds het risico voor de uitvoering van de (mogelijk multi-interpretabele) Overeenkomst en als gevolg daarvan ontstane verkeerde uitvoering van het werk.
 • Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

 • Virol heeft te allen tijde het recht opdrachten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, indien zich een situatie als bedoeld in dit artikel voordoet.
 • Virol is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel voor een juiste uitvoering van de aan Virol verstrekte opdracht wenselijk acht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Zo mogelijk en/of zonodig zal Virol hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen.

 

 1. Prijzen, wijzigingen en meerwerk

 

 • Alle in de aanbieding van Virol genoemde prijzen voor de uitvoering van Activiteiten zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en bruto, exclusief (eventuele) belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en milieuheffingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen.

 

 • Kosten verbonden aan vergunningen, ontheffingen, precario, alsmede ophaalkosten, plaatsingskosten, transportkosten en voorrijkosten, komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever en kunnen door Virol aan de Opdrachtgever worden doorbelast, tenzij bij Overeenkomst anders bepaald.

 

 • De prijzen voor de uitvoering van Activiteiten, de (inkoop)prijzen van Afvalmateriaal, alsmede de overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de uit te voeren Activiteiten als in de aanbieding vermeld. Deelopdrachten geven Virol het recht de in de aanbieding vermelde prijzen en condities te herzien.

 

 • Virol heeft het recht, maar is daartoe niet gehouden, om ingeval van wijziging van kostprijsbepalende elementen na de aanbieding en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs voor de uitvoering van Activiteiten te verhogen, alsmede de in- of verkoopprijs van Afvalmateriaal te verhogen en/of te verlagen. Onder kostprijsbepalende elementen wordt o.a., maar niet uitsluitend, begrepen kostenstijgingen of –dalingen die voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, belastingen, rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen, verhogingen/verlagingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten, wijzigingen op de (inter)nationale “afvalmarkt” of wetswijzigingen. Een dergelijke prijsverhoging of -verlaging door Virol geeft de Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden. De prijsverhoging of –verlaging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.

 

 • Virol heeft het recht om, bij de uitvoering van Activiteiten met een factuurwaarde lager dan een door haar te bepalen bedrag, een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.

 

 • Virol is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Opdrachtgever, doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, Containers te vervangen en/of wijzigingen in de overeengekomen Activiteiten dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeengekomen Activiteiten nodig oordeelt of zulks noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften.
 • Virol is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Virol boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden wordt geleverd, uitgevoerd en/of gepresteerd.

 

 • Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde heeft Virol het recht om jaarlijks, per 1 januari, haar prijzen voor de uitvoering van Activiteiten conform het NEA-indexcijfer te verhogen.

 

 1. Betaling

 

 • Betalingen aan Virol dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

 

 • Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

 

 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever komen te zijner laste zonder dat deze door Virol hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,-.

 

 • Virol is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de uitvoering van de Activiteiten een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van de Opdrachtgever te verlangen. Deze bevoegdheid heeft Virol ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien de Opdrachtgever niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, dan is Virol gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij Virol recht heeft op schadevergoeding. De Opdrachtgever kan geen enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling heeft plaatsgevonden.

 

 • De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Virol te melden.

 

 • Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een door hem aan Virol verschuldigde betaling en/of indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn alle vorderingen die Virol op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Virol bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten.

 

 • Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever.

 

 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van Virol is het de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Virol op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Opdrachtgever op Virol, uit welke hoofde dan ook. De Opdrachtgever kan zich jegens Virol niet beroepen op een retentierecht.

 

 1. Levering, levertermijn en risico-overgang

 

 • Levering van Goederen kan geschieden “af bedrijf” of “franco werk”, al naar gelang in de Overeenkomst is bepaald. Onder levering “af bedrijf” wordt verstaan de levering van Goederen vanaf het (opslag)terrein of het depot van Virol, danwel vanaf een andere door Virol aan te wijzen locatie. Onder levering ”franco werk” wordt verstaan de levering van Goederen op de met de Opdrachtgever overeengekomen en door de Opdrachtgever aangewezen plaats (van lossing), anders dan “af bedrijf”.

 

 • De door Virol opgegeven termijnen waarbinnen Goederen worden geleverd, gelden steeds bij benadering en gelden voor Virol niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 • Ingeval van niet tijdige levering is Virol eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

 

 • Bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

 

 • Virol is bevoegd om te leveren in gedeelten, welke Virol dan afzonderlijk mag factureren. De Opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

 • In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Opdrachtgever of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn ten minste worden verlengd met de duur van de vertraging.

 

 • Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

 1. Reclame

 

 • De Opdrachtgever heeft de verplichting de Goederen direct bij aflevering te onderzoeken c.q. inspecteren. Indien de Opdrachtgever daarbij zichtbare gebreken of tekortkomingen constateert, dient de Opdrachtgever deze direct bij (af)levering schriftelijk (per aangetekende brief) aan Virol te melden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en alle aanspraak tegen Virol ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt.

 

 • Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de Opdrachtgever terstond, althans ten minste binnen 8 dagen, na de ontdekking daarvan schriftelijk (per aangetekende brief) bij Virol te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Virol ter zake van die gebreken c.q. tekortkomingen vervalt.
 • Elk recht van de Opdrachtgever ten aanzien van gebreken en/of tekortkomingen in de nakoming van Virol in de uitvoering van de Overeenkomst vervalt eveneens indien de Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Virol zelf een (vermeend) gebrek of tekortkoming herstelt en/of laat herstellen (door een derde), alsmede indien de Opdrachtgever de Goederen (heeft) (door)verkocht, verwerkt, gebruikt en/of toepast.

 

 • Geringe, in de branche van de betrokken Goederen gebruikelijke c.q. normale, afwijkingen in uitvoering en/of hoeveelheden en/of kwaliteit vormen nimmer grond voor reclame.

 

 • Reclames van de Opdrachtgever betreffende facturen van Virol dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk (per aangetekende brief) te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Virol ter zake daarvan vervalt.

 

 • Een reclame van de Opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de Activiteit schort de (betalings)verplichting(en) van de Opdrachtgever ter zake deze Activiteit en eventuele andere Activiteiten niet op en geeft de Opdrachtgever evenmin recht op verrekening.

 

 1. Overmacht

 

 • In geval van overmacht aan de zijde van Virol, is Virol gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst per direct geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Virol deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.

 

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Virol onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, overstroming, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor Virol noodzakelijke leveranties (zoals grondstoffen, gas(-olie), water en elektriciteit), intrekking van vergunningen, gebrek aan werkkrachten en/of personeel, stakingen, onwerkbare dagen ten gevolge van (extreme) weersomstandigheden en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Virol of van één van haar leveranciers (waaronder begrepen afvalverwerkers en leveranciers van energie, water, brandstof, etc.). Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

 

 • Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft Virol het recht het uitgevoerde gedeelte van de Activiteit aan de Opdrachtgever te factureren.

 

 • Nadat de resterende uitvoering van de Activiteiten door overmacht meer dan twee maanden is vertraagd, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

 

 • Indien door Virol in een voorkomend geval geen beroep op overmacht wordt gedaan, terwijl zij op grond van dit artikel daartoe wel gerechtigd was, tast dat het recht van Virol om in volgende gevallen van overmacht wel een beroep op overmacht te doen niet aan.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Virol is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Opdrachtgever. Virol is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik en/of onvoldoende onderhoud van Containers door de Opdrachtgever.

 

 • Onverminderd de elders in deze Algemene Voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Virol, is de aansprakelijkheid van Virol beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Activiteit en in ieder geval tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende gebrekkige Activiteiten, echter tot een maximum van € 50.000,-. Deze Algemene Voorwaarden blijven ook na opnieuw uitvoeren van de Activiteit onverkort van toepassing.

 

 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de gebrekkige uitvoering van de Activiteit aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Virol is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingen, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten.

 

 • Ingeval de aansprakelijkheid van Virol in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Virol in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

 

 • De Opdrachtgever vrijwaart Virol voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd (derhalve o.a. maar daartoe niet beperkt boetes, heffingen en schades), die verbandhouden met (de uitvoering van) de Activiteiten, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van Virol is te wijten.

 

 • De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die door Virol en/of derden wordt geleden als gevolg van de uitvoering door (het personeel van) de Opdrachtgever van de Overeenkomst en/of als gevolg van onrechtmatig handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden.

 

 • Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever, waaronder wegens schade of tot herstel of opnieuw uitvoeren van de Activiteit, vervalt indien het gebrek, het defect of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na uitvoering, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

 • Alle door Virol geleverde Goederen blijven eigendom van Virol tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Virol uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Opdrachtgever over, wanneer deze alle vorderingen van Virol ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

 

 • De Opdrachtgever verplicht zich de geleverde en/of ter beschikking gestelde Goederen separaat te bewaren en duidelijk aan te merken als eigendom van Virol en in geval de Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat de bij de Opdrachtgever aanwezige Goederen van de soort als door Virol ter beschikking gesteld of geleverd, toebehoren aan Virol.

 

 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde som, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van doorverkoop cedeert de Opdrachtgever aan Virol reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.

 

 • Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt Virol onherroepelijk door de Opdrachtgever gemachtigd om, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Virol niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende Goederen weer tot zich te nemen.

 

 • Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement is de Opdrachtgever verplicht om onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van Virol.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendom

 

 • Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, programmatuur, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van Virol, ook al zijn de Opdrachtgever voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Virol hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

 • Virol garandeert op geen enkele wijze dat zij geen inbreuk maakt op enig geschreven of ongeschreven (intellectueel) eigendomsrecht van derden.

 

 1. Opschorting en ontbinding

 

 • Virol is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
  • indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Virol gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
  • indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Virol te voldoen;
  • in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling danwel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van zijn vorderingen.

 

 • In elk van de in het vorige artikellid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Virol op de Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar, is de Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van de eigendommen van Virol en heeft Virol het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Opdrachtgever en deze te betreden, teneinde de betreffende eigendommen in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Virol geleden schade komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

 

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Virol en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 • De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 • Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze Algemene Voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. Virol is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

 

 1. DIENSTEN / UITVOERING VAN OPDRACHTEN

 

 1. Uitvoering Activiteiten, leveringscondities Virol

 

 • Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken wordt door Virol met de uitvoering van de Overeenkomst (waaronder in ieder geval begrepen de Overeenkomsten tot dienstverlening en/of uitvoering van opdrachten) begonnen na de totstandkoming daarvan en nadat en zolang Virol beschikt over alle voor de uitvoering van de Activiteiten noodzakelijke informatie en voorzieningen, alsmede nadat een eventueel bedongen vooruitbetaling door Virol is ontvangen of zekerheid ten behoeve van Virol is gesteld.

 

 • De Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat Virol in de gelegenheid is om de Activiteiten uit te voeren door de plaats waar Virol haar Containers plaatst en ophaalt, goed toegankelijk, geschikt en veilig is en aan alle ter plaatse geldende (verkeers-)voorschriften voldoet. Indien de Containers geplaatst en opgehaald dienen te worden op/vanaf een plaats die niet aan voor het openbare verkeer openstaande wegen gelegen is, geschiedt het transport van de Containers vanaf en naar die plaats tot en vanaf de wel aan voor het openbare verkeer openstaande wegen voor risico van de Opdrachtgever. Alle eventuele (extra) kosten die in verband hiermee ontstaan, komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle schade die tijdens dat transport aan de zijde van Virol ontstaat.

 

 • De Opdrachtgever is gehouden om de Containers op een deugdelijke manier te beladen en het Afvalmateriaal zodanig aan te bieden dat uitsteken buiten de Containers, verlies of wegwaaien van (een deel van) het Afvalmateriaal wordt voorkomen en dat op geen enkele manier hinder aan derden wordt veroorzaakt.

 

 • Virol heeft het recht om de Activiteiten naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden – voor rekening en risico van de Opdrachtgever – en al dan niet in gedeelten, welke Virol dan afzonderlijk mag factureren. Gedurende officiële feestdagen worden geen Activiteiten uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

 

 • De door Virol opgegeven termijnen waarbinnen Activiteiten worden uitgevoerd, gelden steeds bij benadering en gelden voor Virol niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 • Ingeval van niet tijdige nakoming is Virol eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

 

 • Bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

 

 • In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Opdrachtgever of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn ten minste worden verlengd met de duur van de vertraging.

 

 1. Leveringscondities Opdrachtgever, risico-overgang

 

 • De Opdrachtgever is gehouden om het door haar op grond van een Overeenkomst aan te bieden Afvalmateriaal binnen de overeengekomen termijnen op de overeengekomen plaats (af) te leveren. Bij gebreke van een overeengekomen termijn voor levering heeft Virol het recht om schriftelijk alsnog een termijn te stellen.

 

 • (Af)levering vindt plaats door het op de overeengekomen wijze ter beschikking stellen van het Afvalmateriaal aan Virol.

 

 • De eigendom van het aan Virol (af) te leveren Afvalmateriaal zal, met terzijdestelling van eventuele aanspraken op eigendomsvoorbehoud en rechten van reclame, op Virol overgaan op het moment van levering.

 

 • Het risico van het aan Virol geleverde Afvalmateriaal zal op Virol overgaan zodra zij (door het ophalen van de Containers) de feitelijke macht over het Afvalmateriaal verkrijgt, mits het Afvalmateriaal door Virol is geïnspecteerd, goedgekeurd en aan de Overeenkomst beantwoordt. Virol heeft het recht om tot 5 werkdagen na de feitelijke machtsverschaffing het Afvalmateriaal te controleren en inspecteren, alsmede tot afkeuring over te gaan.

 

 • Indien Virol het geleverde niet goedkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of het recht op ontbinding van de Overeenkomst inroept, wordt het Afvalmateriaal geacht eigendom te zijn gebleven van de Opdrachtgever en blijft het geleverde voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden om het Afvalmateriaal op haar eigen kosten terug te nemen.

 

 • Bij geschillen tussen Virol en de Opdrachtgever over de hoeveelheid van het door de Opdrachtgever geleverde Afvalmateriaal zijn de weeggegevens van de weegbrug van Virol bindend.

 

 1. Exclusiviteit, duur, verlenging en opzegging/beëindiging van de Overeenkomst

 

 • De Overeenkomst (tot dienstverlening en/of uitvoering van opdrachten) wordt steeds aangegaan voor een door Partijen te bepalen duur. Indien door Partijen in de Overeenkomst geen duur is vastgelegd, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de duur van drie jaar.

 

 • Behoudens tijdige schriftelijke opzegging, zoals in dit artikel bepaald, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de oorspronkelijke duur.

 

 • Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende periode, mits door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes maanden. Behoudens de mogelijkheden die de Algemene Voorwaarden daartoe bieden, is de Opdrachtgever niet bevoegd om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.

 

 • De Opdrachtgever verleent aan Virol exclusiviteit. Het is de Opdrachtgever aldus uitdrukkelijk niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst een vergelijkbare overeenkomst met een derde aan te gaan, dan wel de (uitvoering van de) Activiteiten zelf (of door een derde) te (laten) verrichten. De Opdrachtgever verbeurt aan Virol bij overtreding van dit artikellid een direct opeisbare boete van 25% van de (totale) factuurbedragen van het aan de overtreding, dan wel naar keuze van Virol aan de constatering van de overtreding, voorafgaande jaar, doch minimaal € 25.000,-, onverminderd de overige rechten van Virol, waaronder het recht om de Overeenkomst te ontbinden en het recht op schadevergoeding.

 

 1. VERHUUR / TERBESCHIKKINGSTELLING

 

 1. Eigendom, eigendomsvoorbehoud

 

 • Tenzij bij Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn en blijven alle door Virol aan de Opdrachtgever, al dan niet ten titel van huur, ter beschikking gestelde Containers volledig eigendom van Virol.

 

 • Indien bij Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald dat de Containers in eigendom overgaan op de Opdrachtgever, blijven alle Containers eigendom van Virol tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Virol uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Opdrachtgever over, wanneer deze alle vorderingen van Virol ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

 

 1. Aflevering en risico-overgang

 

 • De Containers worden geacht te zijn geleverd en het risico te zijn overgegaan op de Opdrachtgever vanaf het moment van plaatsing c.q. aflading door Virol op de overeengekomen locatie.

 

 • Alle Containers worden geacht zich op het moment dat zij zijn geleverd in goede staat te bevinden, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. Eventuele klachten over de staat van de Containers en/of de (wijze van) plaatsing dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen één werkdag na levering schriftelijk aan Virol te worden gemeld.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever, gebruik Containers

 

 • De Opdrachtgever is gehouden om de Containers op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen en te beladen.

 

 • De Opdrachtgever is gehouden de Containers in goede staat te houden. Behoudens indien bij Overeenkomst uitdrukkelijk afwijkend is overeengekomen, zal de Opdrachtgever er voor zorgdragen dat de inhoud van de Containers vrij blijft van vuil, vocht en goederen die technisch moeilijk verwerkbaar zijn (zoals, maar daartoe niet beperkt, autobanden, bussen, drums, etc.). In het bijzonder is het de Opdrachtgever niet toegestaan om in de Containers goederen te werpen die brandend, smeulend, giftig, stank veroorzakend, zelf ontvlambaar of ontplofbaar zijn, dan wel in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen, dan wel bestaan uit pathologische en/of destructiemateriaal, of schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van mens, dier of gewas, bodem of grondwater. De Opdrachtgever is gehouden om bij redelijke twijfel over de schending van dit artikel Virol direct te informeren.

 

 • Het is de Opdrachtgever verboden om de Containers te (laten) vervoeren, te (laten) verplaatsen en/of geheel of gedeeltelijk te (onder)verhuren dan wel ter beschikking te stellen aan een derde, tenzij daartoe door Virol schriftelijke toestemming is verleend.

 

 • De Opdrachtgever dient de Containers steeds zodanig te laten plaatsen dat hun plaatsing niet in strijd is met veiligheids-, milieu- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert. De Opdrachtgever zal de Containers nimmer onbeheerd achterlaten. De Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de Containers en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.

 

 • Virol, dan wel door haar aan te wijzen personen, zijn te allen tijde gerechtigd de plaats(en) te betreden waar de Containers zich bevinden en deze te onderzoeken.

 

 • De Opdrachtgever draagt zorg voor de (eventueel benodigde) vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor het gebruiken en plaatsen van de Container(s), alsmede het laden en/of lossen daarvan.

 

 • Op de dag(en) waarop de Containers worden opgehaald en/of worden geledigd, is de Opdrachtgever gehouden deze op een goed toegankelijk terrein te houden dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van Virol, zodanig dat hun plaatsing niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor Virol of derden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die Virol dient te maken in verband met het niet nakomen door de Opdrachtgever van haar verplichtingen uit dit artikel.

 

 • De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de kosten en boetes welke voortkomen uit de geplaatste Containers en vrijwaart Virol ter zake.

 

 • Virol vrijwaart de Opdrachtgever niet tegen belemmeringen welke derden de Opdrachtgever in het genot van de Containers toebrengen.

 

 1. Onderhoud, schade en diefstal

 

 • De Opdrachtgever is verplicht de Containers gedurende de gehele duur van de Overeenkomst in uitstekende staat van onderhoud te houden, waarbij zij verplicht is de onderhouds- en/of bedieningsinstructies van Virol nauwgezet te volgen.

 

 • Schade veroorzaakt door Containers aan of bij de Opdrachtgever, personeel van de Opdrachtgever en/of derden, nadat de Containers zijn geleverd, is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Virol, haar personeel of door haar voor uitvoering van Activiteiten ingeschakelde derden/hulppersonen voor alle aanspraken te dier zake.

 

 • De Opdrachtgever is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van (verder oplopende) schade aan de Containers (waaronder tevens begrepen graffiti en vervuiling). Eventuele schade aan Containers dient terstond, althans binnen één werkdag na ontdekking daarvan, door de Opdrachtgever schriftelijk aan Virol te worden gemeld.

 

 • Behoudens in geval van schade die het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Virol zelf, worden beschadigingen aan de Containers (door o.a. onjuist of onzorgvuldig handelen, onvoldoende onderhoud, brand en/of explosie) voor rekening van de Opdrachtgever gerepareerd dan wel vervangen, een en ander ter beoordeling van Virol. De Opdrachtgever is verplicht reparatie en vervanging van de Containers te gedogen zonder dat hij recht heeft op niet-betaling van huur(penningen) of op vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Virol lijdt in verband met de schade aan of door de Containers, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: expertisekosten, bedrijfs-/gevolgschade, etc., ongeacht of de schade het gevolg is van de schuld van de Opdrachtgever, een derde, dan wel is ontstaan ten gevolge van overmacht.

 

 • In geval van diefstal/vermissing van de Containers is de Opdrachtgever verplicht dit binnen één werkdag na ontdekking daarvan aan Virol te melden en van de diefstal aangifte te doen bij de politie. Tevens is de Opdrachtgever verplicht een (kopie van het ) proces-verbaal van aangifte aan Virol te overleggen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Virol lijdt in verband met de diefstal/vermissing van de Containers, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: expertisekosten, bedrijfs-/gevolgschade, etc., ongeacht of het verlies het gevolg is van de schuld van de Opdrachtgever, een derde, dan wel is ontstaan ten gevolge van overmacht.

 

 • De Opdrachtgever is verplicht de Containers deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.

 

 1. Einde verhuur/terbeschikkingstelling

 

 • Bij beëindiging van de Overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, eindigt de verhuur c.q. de terbeschikkingstelling van de Containers en zal de Opdrachtgever direct de Containers aan Virol ter beschikking stellen. Bij gebreke daarvan verbeurt de Opdrachtgever aan Virol een direct opeisbare boete ad 250,- per dag dat zij daarin tekortschiet, onverminderd de overige rechten van Virol, waaronder het recht van Virol op schadevergoeding en het recht om de Containers zonder enige ingebrekestelling en/of rechterlijke toestemming tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar deze zich bevinden. Alle daarmee verbandhoudende kosten komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

 • De Containers zijn pas weer voor risico van Virol nadat deze door Virol zijn opgehaald c.q. door Virol in ontvangst zijn genomen. Virol inspecteert bij het ophalen c.q. de ontvangst van de Containers de staat waarin deze zich bevinden. Eventuele bij die inspectie geconstateerde schade, vermissing en/of vervuiling zijn steeds voor rekening van de Opdrachtgever.