Download hier de algemene voorwaarden Virol in PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lumaro Beheer B.V., Lumaro Fibres B.V., Lumaro Energy B.V., Virol B.V., Virol Metaal B.V., CTO B.V.

Artikel 1. Definities
Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan : de opdrachtgever;
onder ‘het bedrijf’ wordt verstaan: de onderneming waarmee de individuele overeenkomst van opdracht is aangegaan, te weten ofwel Lumaro Beheer B.V., gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda, ofwel Lumaro Fibres B.V., gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda,ofwel Lumaro Energy B.V., gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda, ofwel Virol B.V., gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda, ofwel Virol Metaal B.V. gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda, ofwel CTO B.V. gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda,
onder ‘opdracht’ wordt verstaan: de diensten die het bedrijf in opdracht van de wederpartij aan deze verleent zoals gespecificeerd in de met wederpartij individueel af te sluiten overeenkomst van opdracht;

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met het bedrijf, inzake alle door het bedrijf te verrichten activiteiten van welke aard dan ook, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts gelding voor zover deze door de directie van het bedrijf uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.2. de gelding van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij worden door de onderhavige voorwaarden weersproken en vinden op een aanbieding van het bedrijf dan wel een tussen het bedrijf en de wederpartij gesloten overeenkomst geen toepassing.
2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter in strijd mocht zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Indien bepalingen nietig verklaard c.q. vernietigd worden op verzoek van de wederpartij dan zal de wederpartij reeds nu voor alsdan gebonden zijn aan de daarvoor door het bedrijf in de plaats te stellen bepalingen, welke bepalingen zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de nietige c.q. vernietigde bepalingen benaderen doch zonder daarbij ongeldig te zijn

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, folders, drukwerken, adviezen en dergelijke door het bedrijf gedaan of door het bedrijf verstrekt, zijn vrijblijvend en vormen slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij door het bedrijf uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2. Alle in aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, folders, drukwerken, adviezen en dergelijke opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen welke in verband met de overeenkomst en de uitvoering daarvan zijn of worden verschuldigd.

Artikel 4 Overeenkomsten
4.1. een overeenkomst tussen de wederpartij en het bedrijf komt tot stand:
a: doordat de wederpartij tijdig n.a.v. een door het bedrijf gedane vrijblijvende aanbieding, aan het bedrijf aanbiedt op de in de aanbieding vermelde condities een overeenkomst te willen sluiten en dit aanbod door het bedrijf schriftelijk is aanvaard.
b: door schriftelijke aanvaarding door het bedrijf van een door de wederpartij verstrekte opdracht die niet is voorafgegaan door een schriftelijke vrijblijvende aanbieding van het bedrijf.
4.2. een overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst van opdracht dan wel schriftelijke bevestiging van het bedrijf aangegeven bepaalde tijd. uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd dient de wederpartij, indien hij de overeenkomst na afloop van de bepaalde tijd niet wenst voort te zetten, de overeenkomst tegen het einde van de bepaalde tijd op te zeggen. Blijft tijdige opzegging uit, wordt de overeenkomst telkens van rechtswege met een periode gelijk aan de oorspronkelijke contractsduur geacht te zijn verlengd.
4.3. Partijen kunnen overeenkomen dat de geplaatste containers op een vaste frequentie worden opgehaald en geledigd, dan wel dat op afroep containers worden geplaatst die op een nader overeen te komen tijdstip worden opgehaald en geledigd. In het laatste geval komt een overeenkomst telkens tot stand door schriftelijke aanvaarding door het bedrijf van de opdracht van de wederpartij en eindigt deze op het moment dat de containers door het bedrijf zijn geledigd zonder dat partijen daarbij de opzegtermijn als vermeld in het voorgaande lid in acht hoeven te nemen.
4.4. Eventuele latere aanvullingen c.q. veranderingen op voormelde overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van het bedrijf bindend. Meer in het bijzonder zijn werknemers die met het vervoer van goederen zijn belast niet bevoegd namens het bedrijf wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst met de wederpartij overeen te komen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1. In alle gevallen is de opdracht beperkt tot de schriftelijke in de overeenkomst overeengekomen omvang ervan. Indien het bedrijf bij de uitvoering van de overeenkomst meer werkzaamheden dient te verrichten dan het bedrijf op grond van door de wederpartij voor het sluiten van de overeenkomst verschafte informatie in redelijkheid behoefde te verwachten, is het bedrijf gerechtigd de daarmee verbonden meerkosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
5.2. Door het bedrijf opgegeven termijnen zijn tenzij schriftelijk anders overeengekomen altijd indicatief en naar beste weten vastgesteld. Zij gelden derhalve niet als een uiterste termijn. Indien te voorzien is dat een genoemde termijn zal worden overschreden, zal het bedrijf de wederpartij dit zo spoedig mogelijk laten weten. De uitvoering van opgedragen diensten mag wegens overschrijding van een termijn niet door de wederpartij worden geweigerd. In dat geval is het bedrijf gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een met de wederpartij nader overeen te komen datum.
5.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat het bedrijf in de gelegenheid is de overeenkomst uit te voeren doordat de plaats waar het bedrijf de containers plaatst en ophaalt, goed toegankelijk, geschikt en veilig is en aan alle ter plaatse geldende (verkeers-) voorschriften voldoet. Indien de containers van welke het bedrijf zich bedient in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, geplaatst en opgehaald dienen te worden op/vanaf een plaats die niet aan voor het openbare verkeer openstaande wegen gelegen is, geschiedt het transport van de containers vanaf die plaats tot de wel aan voor het openbare verkeer openstaande wegen voor risico van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport als bedoeld in de tweede volzin van dit lid aan de zijde van het bedrijf ontstaat, behoudens voor zover de schade ontstaat door opzet of bewuste roekeloosheid van of toe te rekenen aan het bedrijf.
5.4. Eventuele extra kosten in verband met het niet aan voor het openbare verkeer openstaande wegen gelegen zijn van de plaats waar de containers geplaatst en opgehaald dienen te worden, ofwel in verband met de onvoldoende toegankelijkheid, geschiktheid of veiligheid van die plaats, dan wel het niet voldoen aan de ter plaatse geldende (verkeers-)voorschriften, zijn voor rekening van de wederpartij. Ook kosten die het bedrijf maakt doordat de wederpartij de containers op de overeengekomen datum niet in ontvangst neemt of niet voor ophalen ter beschikking heeft, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6 Overmacht
6.1. Onder overmacht wordt verstaan, elke buiten de directe invloed van het bedrijf liggende of elke voor haar redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, natuurrampen, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der productie van leveranciers van het bedrijf, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie, en ieder andere buiten de directe invloed van het bedrijf liggende of elke voor haar redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, op grond waarvan het bedrijf, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van betreffende overeenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.
6.3 Wanneer bij overmacht nakoming van een overeenkomst redelijkerwijze niet van het bedrijf kan worden verlangd, heeft het bedrijf het recht de uitvoering van betreffende overeenkomst op te schorten dan wel deze overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.4. Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden zoals omschreven in lid 2, tast het recht niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.
6.5. Na een periode van een maanden gerekend vanaf de het moment dat de overmachtsituatie is ingetreden, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 Prijs
7.1. Alle prijzen voor de te leveren goederen en prijsopgaven voor de levering van diensten zijn onder voorbehoud van prijswijziging ten gevolge van omstandigheden als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
7.2. Doen zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voor in een of meer kostprijsfactoren van de te leveren goederen of diensten en/of in de internationale marktprijzen van goederen, dan is het bedrijf gerechtigd de inkoopprijs c.q. de prijs voor de levering van diensten dienovereenkomstig aan te passen. De prijsaanpassing gaat niet eerder in dan na acht dagen te rekenen vanaf de dag waarop de schriftelijke mededeling van de prijsaanpassing de wederpartij heeft bereikt.
7.3. Bedraagt de aanpassing meer dan 10% (zegge: 10 procent), dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Ontbinding is niet mogelijk indien de prijsaanpassing uitsluitend het gevolg is van een wijziging van de internationale marktprijzen van goederen. Ontbinding kan slechts plaats vinden binnen acht dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de prijsaanpassing door de wederpartij. In geval van het uitblijven van ontbinding binnen deze termijn wordt de wederpartij geacht de prijsaanpassing te hebben aanvaard.
7.4. De overeengekomen inkoopprijs c.q. prijs voor de levering van diensten is – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – exclusief omzetbelasting, heffingen,invoerrechten en andere belastingen en/of rechten.
7.5. De inkoopprijs c.q. de prijs voor levering van diensten wordt uitgedrukt in de overeengekomen valuta. Bij de inkoopprijs wordt vermeld of deze prijs “afgehaald” is of “franco” geleverd. De transportkosten van het bedrijf zijn bij de vermelding van de inkoopprijs “afgehaald” in de prijs opgenomen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
7.6. Kosten die voortvloeien uit annulering, aanvulling en/of wijziging van de opdracht zijn voor rekening van de wederpartij. Ingeval van annulering door de wederpartij, is de wederpartij gehouden de daardoor door het bedrijf geleden schade te vergoeden, waaronder winstderving van het bedrijf. Hetzelfde geld voor wijzigingen van de opdracht, die resulteren in vermindering van de te leveren goederen en/of diensten.
7.7. De vergoeding ter zake van het transport van de containers wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd conform de normen van het NEA, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Artikel 8 Betalingscondities
8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de door het bedrijf gefactureerde bedragen te geschieden in Euro’s, à contant, per bank of giro binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van het bedrijf om vooruitbetaling te verlangen van de gehele prijs of een deel daarvan en/of zekerheid te verlangen voor de betaling daarvan. Het bedrijf is vrij in de keuze van de door de wederpartij te stellen zekerheid. De wederpartij is ten aanzien van gefactureerde bedragen niet gerechtigd tot enige verrekening, aftrek of opschorting uit welken hoofde dan ook.
8.2. Indien de wederpartij niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of op het overeengekomen tijdstip, dan is deze direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het tijdstip dat de wederpartij in verzuim is, is deze over het uitstaande bedrag inclusief btw een rente van 1% (zegge: één procent) per maand verschuldigd alsmede alle ter zake gemaakte dan wel te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incassering van het nog verschuldigde bedrag, waarbij deze geacht worden minimaal 15% (zegge: vijftien procent) van die prijs te bedragen doch nooit minder dan € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro). Het bedrijf behoudt zich het recht voor het innen van de aan haar verschuldigde bedragen aan derden toe te vertrouwen dan wel haar vordering op de wederpartij aan derden over te dragen.
8.3. Indien de wederpartij de verplichtingen in lid 1 van dit artikel niet nakomt dan wel in verzuim is met de betaling van een of meer facturen, dan worden alle openstaande facturen direct opeisbaar, en wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn met de betaling hiervan zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Indien het voorgaande zich voordoet, kan het bedrijf ofwel ineens alle openstaande bedragen alsmede de rente, kosten en schade ter zake van de wederpartij vorderen, ofwel kan het bedrijf door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de wederpartij de overeenkomst als ontbonden beschouwen en de containers op kosten van de wederpartij onverwijld weer tot zich te nemen, dit onverminderd het recht van het bedrijf om ter zake volledige schadevergoeding van de geleden en toekomstige schade te vorderen.

Artikel 9 Leveringsconditities, risico overdracht, reclames en garantie
9.1. De wederpartij zal de goederen binnen de overeengekomen termijnen op de overeengekomen plaats leveren. Door levering gaat de eigendom van de goederen in de container op het bedrijf over.
9.2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de goederen zijn geleverd die aan de overeenkomst beantwoorden, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim.
9.3. Indien geen termijn voor levering is overeengekomen heeft het bedrijf het recht om de wederpartij bij aangetekend schrijven een termijn voor levering van de overeengekomen hoeveelheid goederen te stellen. Deze termijn dient minimaal twee weken na de datum van verzending van het aangetekend schrijven te liggen, tenzij in onderling overleg een kortere termijn wordt overeengekomen.
9.4. Levering wordt eerst geacht te hebben plaatsgevonden door het op de overeengekomen wijze ter beschikking stellen van de goederen aan het bedrijf en na controle en inspectie van de goederen door het bedrijf op de overeengekomen plaats van levering. De controle en inspectie hebben slechts betrekking op hoeveelheid, tijdstip en wijze van aflevering. Indien de te leveren goederen naar het oordeel van het bedrijf wat betreft hoeveelheid tijdstip en wijze van aflevering niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan het bedrijf tot afkeuring overgaan.
9.5. Het bedrijf dient, indien zij niet op de overeengekomen plaats van levering tot keuring van de kwaliteit van de inhoud van de geleverde goederen overgaat, alsnog binnen vijf dagen na levering de goederen te keuren. Indien deze goederen naar het oordeel van het bedrijf niet aan de overeenkomst beantwoorden is het bedrijf gerechtigd tot afkeuring over te gaan.
9.6. In het geval de controle en inspectie als bedoeld in artikel 9.4, danwel keuring als bedoeld in artikel 9.5 tot afkeuring leidt, wordt de levering geacht niet te hebben plaatsgevonden en blijven de goederen voor risico van de wederpartij. De goederen worden in dat geval geacht niet in eigendom van het bedrijf te zijn overgegaan. Indien de keuring plaatsvindt bij het bedrijf is de wederpartij gehouden in geval van afkeuring de goederen op eigen kosten terug te nemen. Ook indien de wederpartij zich niet kan verenigen met het oordeel van het bedrijf tot afkeuring, is de wederpartij tot deze terugneming gehouden.
9.7. Bij geschillen over geleverde hoeveelheid zijn de weeggegevens van de weegbrug van het bedrijf bindend.
9.8. Wederpartij kan op een gebrek in de door het bedrijf geleverde prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij het bedrijf ter zake schriftelijk heeft gereclameerd.
9.9. Onder “bekwame tijd” wordt verstaan een termijn van acht dagen te rekenen vanaf de dag waarop de wederpartij een gebrek heeft ontdekt. De schriftelijke reclame dient o.a. aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud van containers, installaties en andere middelen
10.1 De eigendom van door het bedrijf geleverde goederen gaat eerst op de wederpartij over wanneer deze aan al zijn verplichtingen jegens het bedrijf, van welke aard ook, uit hoofde van de overeenkomst(en) tussen het bedrijf en wederpartij (daaronder begrepen het voldoen van een eventuele schadevergoeding) algeheel heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de wederpartij is overgegaan, is het, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf, de wederpartij niet toegestaan over deze zaken te beschikken, behoudens vervreemding in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij.
10.2 Het bedrijf bedient zich ter uitvoering van de overeenkomst van containers, installaties en andere middelen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn en blijven deze containers, installaties en andere middelen eigendom van het bedrijf. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor containers, installaties en andere middelen die niet haar eigendom zijn.

Artikel 11. Gebruik containers
11.1 Het gebruik van de containers, installaties en andere middelen door de wederpartij geschiedt ten titel van huur. De huurovereenkomst vangt aan op het tijdstip waarop de overeenkomst van opdracht tussen partijen tot stand komt en eindigt op het moment waarop deze overeenkomst van opdracht eindigt.
11.2 De wederpartij zal de containers, installaties en andere middelen gedurende de gehele duur van de overeenkomst behoorlijk gebruiken overeenkomstig de door partijen daaraan gegeven bestemming. het is de wederpartij niet toegestaan containers, installaties en/of andere middelen zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf voor gebruik aan derden ter beschikking te stellen. Behoudens schriftelijke toestemming van het bedrijf is de wederpartij niet bevoegd de containers, installaties en andere middelen zelf of door een ander dan de door het bedrijf aangewezen vervoerder te (laten) vervoeren dan wel te (laten) verplaatsen. Het bedrijf kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.
11.3 De inhoud van de containers dient vrij te zijn van vuil en vocht. In het bijzonder is het de wederpartij niet toegestaan om in de containers goederen te werpen die brandend, smeulend, giftig, stank veroorzakend, zelfontvlambaar of ontplofbaar zijn, dan wel in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen, dan wel bestaan uit pathologisch en of destructiemateriaal, of schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van mens, dier of gewas, bodem of grondwater. Hetzelfde geldt voor goederen die technisch moeilijk verwerkbaar zijn zoals autobanden, bussen, drums en dergelijke.
11.4 De containers, installaties en andere door het bedrijf ter beschikking gestelde middelen dienen mogen nimmer onbeheerd worden gelaten.
11.5 De wederpartij is jegens het bedrijf aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel.

Artikel 12 Onderhoud
12.1 De wederpartij zal de containers, installaties en andere middelen gedurende de gehele duur van de overeenkomst in uitstekende staat van onderhoud houden, waarbij zij de onderhouds- en/of bedieningsinstructies van het bedrijf nauwgezet zal volgen.
12.2 Wederpartij is verplicht tijdig de passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de containers, installaties en andere middelen. Zij is verplicht elke schade en ieder gebrek of storing onverwijld aan het bedrijf te melden en dit binnen vierentwintig uur schriftelijk te bevestigen
12.3 Alle reparaties zullen door of vanwege het bedrijf worden verricht. Reparaties die noodzakelijk zijn ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van het bedrijf. In alle overige gevallen, waaronder onder meer wordt begrepen onjuist of onzorgvuldig handelen, onvoldoende onderhoud, brand, explosie dan wel schuld van de wederpartij of derden, zijn de kosten van reparatie voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13 Einde huur
13.1 De wederpartij wordt geacht de containers, installaties en andere middelen in goede staat, goede werking en schoon te hebben ontvangen, tenzij de wederpartij bij aflevering van de containers anders heeft aangegeven op de vrachtbrief, het begeleidings- of opdrachtformulier. De wederpartij zal bij het einde van het gebruik de containers in de oorspronkelijke staat aan het bedrijf ter beschikking stellen.
13.2 De wederpartij zal bij het einde van de huur direct de containers, installaties en eventuele andere middelen ter beschikking van het bedrijf stellen. Voor iedere dag dat de wederpartij ter zake nalatig is is zij, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan het bedrijf een boete verschuldigd van € 50,- (zegge: vijftig euro) met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro), onverminderd het recht van het bedrijf op volledige schadevergoeding, indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de wederpartij.
13.3 De wederpartij is verplicht om alle zaken die zich op, aan of in de containers, installaties en andere middelen bevinden en die niet daartoe behoren, bij het einde van de huur op eigen kosten te verwijderen.
13.4 Het bedrijf is gerechtigd om alle zaken die zich op, aan of in de containers, installaties en of andere middelen bevinden en daartoe niet behoren op kosten van de wederpartij te laten verwijderen. De wederpartij vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van derden ter zake van deze zaken.
13.5 Het bedrijf is eveneens gerechtigd om, indien zij dat in het belang van de wederpartij oordeelt, dergelijke zaken of een gedeelte daarvan voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, waarvan zij de wederpartij schriftelijk in kennis zal stellen. De periode van opslag zal maximaal twee maanden te rekenen vanaf da dag waarop de containers, installaties of andere middelen aan het bedrijf ter beschikking zijn gesteld. Na afloop van deze periode is het bedrijf gerechtigd de opgeslagen zaken openbaar dan wel onderhands te verkopen en de gerealiseerde opbrengst na aftrek van opslagkosten, verkoopkosten en eventuele verrekening met vorderingen van het bedrijf op de wederpartij, aan de wederpartij uit te keren. De wederpartij is gerechtigd om de zaken gedurende de periode van opslag van het bedrijf terug te vorderen tegen vergoeding van de gemaakte opslagkosten en eventuele bijkomende kosten.

Artikel 14 Ontbinding
14.1 Ingeval de wederpartij de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden, na voor zover nodig in gebreke te zijn gesteld niet nakomt, enige voorwaarde die verbonden is aan een door het bedrijf verleende toestemming niet nakomt, de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest, in staat van faillissement wordt verklaard, OM surseance van betaling heeft verzocht, een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op haar zaken, worden alle openstaande facturen direct opeisbaar en wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn met de betaling hiervan zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Voorts heeft het bedrijf het recht ofwel ineens alle openstaande bedragen vermeerderd met rente, kosten en schade ter zake van de wederpartij te vorderen, ofwel de overeenkomst zonder nadere sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de containers, installaties en/of anderen middelen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd het recht van het bedrijf op volledige schadevergoeding.
14.2 De wederpartij verbindt zich jegens het bedrijf om haar onverwijld op de hoogte te brengen van een eventuele beslaglegging op haar (on)roerende zaken of op de containers, installaties en/of andere middelen of een gedeelte daarvan, alsmede van haar faillissement of verzoek om surseance van betaling. Zij zal tevens de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld inzage geven in de met het bedrijf gesloten overeenkomst.

Artikel 15 Belastingen, heffingen en rechten
Alle belastingen, heffingen en rechten die in verband met de plaatsing van de containers zijn of worden geheven, zijn voor rekening van de wederpartij, evenals schade dan wel boete, ontstaan of opgelegd tengevolge van het niet voldoen aan wettelijke en/of andere voorschriften van overheidswege.

Artikel 16 Toegang
Het bedrijf of door het bedrijf aan te wijzen personen zijn te allen tijde gerechtigd de plaatsen te betreden alwaar de containers, installaties en/of andere middelen zich bevinden en deze te onderzoeken.

Artikel 17 Aansprakelijkheid van het bedrijf
Indien het bedrijf toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst met de wederpartij is het bedrijf in geen geval aansprakelijk voor de gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen. In alle gevallen is de gehoudenheid tot vergoeding van schade beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot de opdracht in de uitvoering waarvan de tekortkoming en het schadetoebrengende feit zich hebben voorgedaan, verminderd met de door het bedrijf berekende btw, met een maximum van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro).

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht
18.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de wederpartij en het bedrijf, dan wel over de totstandkoming ervan, die niet in onderling overleg tussen partijen worden opgelost, zullen door de meest gerede partij bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen het bedrijf is gevestigd. Het bedrijf heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen de wederpartij is gevestigd.
18.2 De overeenkomsten tussen de wederpartij en het bedrijf worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

Artikel 19 Ingangsdatum
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen op 13 januari 2010 en vervangen alle eerder gedeponeerde voorwaarden.